• CRY003β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium muối (NADP, coenzym oxy hóa II) CAS: 1184-16-3

  CRY003β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium muối (NADP, coenzym oxy hóa II) CAS: 1184-16-3

  Sự chỉ rõ* giá Độ tinh khiết * Ngày giao hàng
  100mg Cuộc điều tra 98% Hàng giao ngay
  1g Cuộc điều tra 98% Hàng giao ngay
  1 kg Cuộc điều tra 98% Hàng giao ngay
  50kg Cuộc điều tra 98% 2 tuần

  Các thông số kỹ thuật, độ tinh khiết và các yêu cầu đặc biệt khác có thể được tùy chỉnh thông qua giao tiếp.

 • CAY001 β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+, coenzym oxy hóa I) CAS: 53-84-9

  CAY001 β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+, coenzym oxy hóa I) CAS: 53-84-9

  Sự chỉ rõ* giá Độ tinh khiết * Ngày giao hàng
  100mg Cuộc điều tra 99,8% Hàng giao ngay
  1g Cuộc điều tra 99,8% Hàng giao ngay
  1 kg Cuộc điều tra 99,8% Hàng giao ngay
  50kg Cuộc điều tra 99,8% 2 tuần

  Các thông số kỹ thuật, độ tinh khiết và các yêu cầu đặc biệt khác có thể được tùy chỉnh thông qua giao tiếp.

 • CRY004 Thymidine (thymidine) CAS: 50-89-5

  CRY004 Thymidine (thymidine) CAS: 50-89-5

  Sự chỉ rõ* giá Độ tinh khiết * Ngày giao hàng
  100mg Cuộc điều tra 99,9% Hàng giao ngay
  1g Cuộc điều tra 99,9% Hàng giao ngay
  1 kg Cuộc điều tra 99,9% Hàng giao ngay
  50kg Cuộc điều tra 99,9% 2 tuần

  Các thông số kỹ thuật, độ tinh khiết và các yêu cầu đặc biệt khác có thể được tùy chỉnh thông qua giao tiếp.

 • CRY005β-Nicotinamide mononucleotide (NMN) CAS: 1094-61-7

  CRY005β-Nicotinamide mononucleotide (NMN) CAS: 1094-61-7

  Sự chỉ rõ* giá Độ tinh khiết * Ngày giao hàng
  100mg Cuộc điều tra 99,5% Hàng giao ngay
  1g Cuộc điều tra 99,5% Hàng giao ngay
  1 kg Cuộc điều tra 99,5% Hàng giao ngay
  50kg Cuộc điều tra 99,5% 2 tuần

  Các thông số kỹ thuật, độ tinh khiết và các yêu cầu đặc biệt khác có thể được tùy chỉnh thông qua giao tiếp.

 • CRY002 Cytosine nucleoside (cytidine) CAS: 65-46-3

  CRY002 Cytosine nucleoside (cytidine) CAS: 65-46-3

  Sự chỉ rõ* giá Độ tinh khiết * Ngày giao hàng
  100mg Cuộc điều tra 99,5% Hàng giao ngay
  1g Cuộc điều tra 99,5% Hàng giao ngay
  1 kg Cuộc điều tra 99,5% Hàng giao ngay
  50kg Cuộc điều tra 99,5% 2 tuần

  Các thông số kỹ thuật, độ tinh khiết và các yêu cầu đặc biệt khác có thể được tùy chỉnh thông qua giao tiếp.